Project Overmitigatie Ooijpolder

Bij een bouwproject in de Ooijpolder is overmitigatie ingezet om negatieve effecten op vleermuizen en rugstreeppadden te voorkomen. Ook al zitten de dieren er misschien niet, de ontwikkelaar is toch bereid uitgebreide maatregelen te treffen om negatieve effecten te voorkomen. Dat is goed voor de soorten en goed voor het project. Een nader onderzoek had misschien uitgewezen dat er geen beschermde soorten voorkwamen. In dat geval was er geen enkele aanleiding om het plangebied geschikt te houden. Met overmitigatie blijft het terrein ook in de toekomst (potentieel) leefgebied.