Wetgeving

In Nederland is de bescherming van soorten geregeld in de Flora- en faunawet. Bij ingrepen in de ruimtelijke ordening worden drie tabellen gehanteerd met een groot aantal soorten. Deze tabellen zijn:

  • Tabel 1: Algemene soorten
  • Tabel 2: Overige soorten, niet zijnde algemene soorten, soorten van bijlage IV van de EU-Habitatrichtlijn en soorten van bijlage I van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten
  • Tabel 3: Soorten van bijlage 1 van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten en soorten opgenomen in bijlage IV van de EU-Habitatrichtlijn

In het kort komt het erop neer dat voor soorten die op tabel 1 staan vermeld, geen ontheffing nodig is bij uw projecten. Voor de soorten van de andere tabellen geldt dat u ervoor moet zorgen dat de ecologische functionaliteit van uw plangebied niet achteruitgaat. Dit kan door het nemen van de juiste mitigerende maatregelen. Als u de mitigerende maatregelen voorafgaand aan de uitvoering voorlegt aan Dienst Regelingen van het Ministerie van Economische Zaken dan krijgt u bij goedkeuring ofwel een ontheffing ofwel een positieve afwijzing van uw ontheffing. In beide gevallen is de mitigatie afdoende om de ecologische functionaliteit te waarborgen. De uitvoering van de mitigerende maatregelen kunnen wij voor u verzorgen.

De Flora- en faunawet geldt ALTIJD! Niet alleen bij sloop of andere ingrepen in de ruimtelijke ordening. Een heel belangrijk oderdeel van de Flora- en faunawet is de zorgplicht. Deze plicht houdt in dat iedereen voldoende rekening moet houden met alle aanwezige soorten en redelijkerwijs alles moet doen om te zorgen dat aanwezige soorten niet onnodig worden verstoord, verwond of gedood.

Voor uitgebreide informatie over de wetgeving omtrent Flora en Fauna, klik hier.