X
  • Geen producten in de lijst

Wetgeving

Expertise

Wetgeving en beleid

MIECON is de specialist in mitigerende maatregelen. Mitigatie is dan ook een specialistisch vakgebied binnen de ecologie en een eigen expertise, waarbij kennis van mitigerende maatregelen, bouwkunde, ecologie en wetgeving en beleid noodzakelijk is. Hierbij is geen vraagstuk of uitdaging te ingewikkeld of te groot!

Natuurbescherming onder de Omgevingswet

Sinds 1 januari 2024 is de natuurbescherming geregeld onder de Omgevingswet, de vervanger van de Wet natuurbescherming. Onder de Omgevingswet wordt natuurbescherming geïntegreerd in het bredere kader van ruimtelijke ordening en leefomgevingskwaliteit door natuurbescherming op te nemen in het nieuwe stelsel van omgevingsplannen en omgevingsvisies. Dit betekent dat natuurbescherming wordt meegewogen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en het nemen van besluiten over de leefomgeving:

  • De omgevingsvisie is een strategisch document waarin de langetermijnvisie op de fysieke leefomgeving wordt vastgelegd. Hierin wordt ook aandacht besteed aan natuurwaarden en het behoud en versterken van biodiversiteit. Zowel de Gedeputeerde Staten als de Gemeentes moeten een omgevingsvisie opstellen.
  • Het omgevingsplan vervangt onder andere het bestemmingsplan en bevat regels voor het gebruik en de bescherming van de leefomgeving. Hierin kunnen specifieke regels worden opgenomen ter bescherming van natuur en landschap, zoals gebiedsbescherming en soortenbescherming.

Bij de totstandkoming van omgevingsvisies en -plannen wordt participatie en samenwerking met belanghebbenden, waaronder natuurorganisaties, gestimuleerd. Dit draagt bij aan het vergroten van draagvlak en het inbrengen van specifieke kennis over natuur en biodiversiteit. Als laatste worden de effecten van ruimtelijke ontwikkelingen op natuur en biodiversiteit gemonitord en geëvalueerd, zodat waar nodig maatregelen kunnen worden genomen ter verbetering of bescherming van de natuur.

Vergunning en mitigerende maatregelen Omgevingswet

Daarnaast bevat de Omgevingswet, net zoals de Wet natuurbescherming, verbodsbepalingen die zonder vergunning niet overtreden mogen worden bij uitvoering van ruimtelijke activiteiten. Bij het verlenen van vergunningen en het uitvoeren van activiteiten wordt getoetst aan de geldende natuurbeschermingsregels, zoals de bescherming van Natura 2000-gebieden, Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn. De verantwoordelijkheid voor vergunningverlening en handhaving is neergelegd bij de Gedeputeerde Staten en RVO namens het Rijk. Lijsten van nationaal en vrijgestelde beschermde soorten verschillen daarom per provincie. Ook mitigerende eisen en eisen ter invulling van de zorgplicht verschillen per provincie. MIECON is rederlijkerwijs op de hoogte van provinciale verschillen en past, indien noodzakelijk, haar werkmethode daarop aan.

Faunascherm

Ontmoediging

Insectenhotel

Faunatoren

Nederland kent 13 bevoegde gezagen, namelijk 12 Gedeputeerde Staten en RVO. De provincies hebben vervolgens gekozen om vergunningverlening en/of handhaving in eigen beheer te houden of onder te brengen bij omgevingsdiensten. Het komt voor dat vergunningverlening wordt uitgevoerd door een andere partij dan handhaving. Afhankelijk van de ligging van een plangebied, valt het dus onder een bepaald bevoegd gezag. 

Daarnaast hebben provincies mogelijkheid om lokaal beleid op te stellen wat ingeving geeft aan de natuurwetgeving. Dit beleid wordt opgesteld op basis van de nieuwste kennis over soorten, inbreng van deskundigen of deskundige partijen, de status van lokale populaties van beschermde soorten en de ervaringen van vergunningverleners en handhavers binnen een Provincie en/of omgevingsdienst. Beleid en regelgeving met betrekking tot mitigatie verschilt dus per bevoegd gezag.

MIECON houdt regelmatig inhoudelijke gesprekken met bevoegde gezagen om toelichting en helderheid te krijgen over het beleid, de overwegingen en ook onze praktijkkennis over te dragen.

Met de algemene zorgplicht is geregeld dat iedereen in Nederland zorg moet dragen voor flora en fauna in Nederland. Dit betekent dat in elk geval schadelijke handelingen bij dieren, planten en insecten niet worden uitgevoerd of dat noodzakelijke maatregelen moeten worden getroffen om schadelijke gevolgen aan flora en fauna te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. Voor beschermde soorten worden de voorzorgsmaatregelen vaak voorgeschreven in een ontheffing Wet natuurbescherming. Voor de vrijgestelde soorten vaak niet. 

Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden draagt MIECON altijd zorg voor alle flora en fauna. Ook wanneer opdrachtgevers en klanten vragen hebben over de invulling van de zorgplicht, kan MIECON hen voorzien in werkmethodes en oplossingen.

De soortenbescherming is van toepassing wanneer ruimtelijke ontwikkelingen een negatief effect hebben op beschermde soorten. De beschermde soortenlijst bestaat uit internationaal beschermde soorten (voortkomend uit Europese wetgeving en verdragen), nationaal beschermde soorten (voortkomend uit Nederlandse wetgeving en provinciaal beleid) en vrijgestelde soorten (zorgplicht). Hierbij wordt getoetst aan de verbodsbepalingen (de bijbehorende artikelen en bewoording verschilt per beschermingsregiem):

  • in het wild levende planten en dieren in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen;
  • eieren van dieren te rapen of opzettelijk te vernielen;
  • dieren opzettelijk te verstoren;
  • voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen;
  • planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.
Scroll naar boven