X
  • Geen producten in de lijst

Mitigatieadvies- en plannen

Onze diensten vormen de schakel tussen bouwkunde en ecologie. BREEAM certificering voor een duurzaam gebouwde omgeving. Mitigatieadviezen en -plannen bij ruimtelijke ingrepen. Onderzoek, innovatie en productontwikkeling mitigatie, ontmoedigen van gebouwen voor beschermde soorten

Diensten

Mitigatieadviezen en -plannen ruimtelijke ontwikkelingen

Naast het maken, leveren en toepassen van mitigatie, stelt MIECON mitigatieadviezen en -plannen op voor ruimtelijke ontwikkelingen. Bij deze mitigatieadviezen en -plannen is praktische haalbaarheid even belangrijk als de kwaliteit van de maatregelen voor beschermde soorten. Voor MIECON is geen vraagstuk te ingewikkeld of te groot en wordt ieder vraagstuk behandeld als een uniek vraagstuk. Daarbij geldt: hoe vroeger in het proces MIECON betrokken, hoe meer praktische oplossingen we kunnen bieden bij een ruimtelijke ingreep.

Wanneer u geïnteresseerd bent in mitigatieadviezen- en plannen voor ruimtelijke ontwikkelingen op maat, neem direct contact met ons op. Wij denken graag met u mee!

Beschermde soorten bij ruimtelijke ingrepen

Vanwege het grote klimaatvraagstuk en het tekort aan woningen, vinden de meeste ruimtelijke ontwikkelingen plaats in bebouwd gebied. De meeste mitigatieplannen en -adviezen zijn daarom gericht op beschermde soorten die wonen in de stad, zoals vleermuizen, gierzwaluw en huismus. Andere beschermde soorten waar regelmatig mitigerende maatregelen voor worden getroffen zijn uilen, steenmarter en kleine marterachtigen. Maar ook voor andere beschermde soorten is mitigatie mogelijk. MIECON kent voor elke beschermde soort standaard en maatwerk mitigerende oplossingen. Verder probeert MIECON altijd zoveel mogelijk oplossingen te combineren voor een diversiteit aan soorten, zonder dat dit van invloed is op de praktische toepasbaarheid en budget.

Werkwijze mitigatieadviezen en -plannen ruimtelijke ontwikkelingen

Voor standaard oplossingen maakt MIECON gebruik van vaste leveranciers en producten, zoals Faunus Nature Creations, Unitura, Vivara Pro en Veldshop. Hierbij wordt altijd zorg gedragen dat maatregelen voldoen aan de laatste eisen van bevoegde gezagen. Door gebruik te maken van producten van vaste leveranciers, zorgen wij voor kwaliteit, werking en snelle leveringen van de mitigerende maatregelen.

Daarnaast heeft MIECON eigen productenlijn van standaard oplossingen die kunnen worden aangepast aan iedere wens en situatie. Deze productenlijn is opgezet met kennis en veldervaring van beschermde soorten en voldoen aan dezelfde gestelde kwaliteitseisen.

MIECON zoekt altijd naar adviezen en plannen die ecologisch effectief zijn en passen bij de klant. Ook wordt ingezet op multifunctionele mitigatie door voorzieningen te realiseren die voor meerdere soorten geschikt zijn. Aangezien MIECON werkt met een combinatie van vaste leveranciers en eigen producten, biedt MIECON voor iedere klant en ieder project een passende oplossing. Hierbij zijn de mogelijkheden alleen gelimiteerd door de creativiteit en beschikbare budget.

MIECON is gespecialiseerd in maatwerk oplossingen, doordat bouwkundige kennis wordt gecombineerd met de ecologische kennis. Hierbij wordt altijd geluisterd naar de wensen van de klant en wordt naar de best toepasbare en haalbare mogelijkheden gezocht binnen de grenzen van een ruimtelijke ontwikkeling. Wanneer de gewenste oplossing niet bestaat, is MIECON in staat nieuwe innovatieve mitigerende oplossingen te ontwerpen, uit te werken en toe te passen.

Alle mitigatie is gebonden aan gewenningsperiodes. De gewenningsperiode verschilt per soort (gewone dwergvleermuis, huismus, etc.) en per functie (zomerverblijfplaats, nestlocatie, etc.) die gemitigeerd wordt. De gewenningsperiodes hebben daardoor een grote invloed op de planning van een project. In alle adviezen en plannen die MIECON opstelt, wordt rekening gehouden met deze gewenningsperiodes en het effect ervan op de planning van een project.

Beschermde soorten bij ruimtelijke ontwikkelingen

De mitigatie van vleermuisverblijfplaatsen wordt bepaald aan de hand van de soort, de locatie van de originele verblijfplaats en de functie van de originele verblijfplaats. Daarbij kan mitigatie geschikt zijn voor meerdere soorten en functies. De standaard mitigatiefactor voor verblijfplaatsen van vleermuizen is 1:4. Oftewel voor iedere verblijfplaats die (tijdelijk) verloren gaat, moeten vier alternatieven worden geboden. Afwijkingen op de mitigatiefactor kan alleen in overleg met het bevoegd gezag of wanneer wordt gekeken naar grote mitigatiemaatregelen zoals vleermuistorens. Mitigatie voor foerageergebied en vliegroutes betreft altijd maatwerk.

De mitigatie van vogels wordt bepaald aan de hand van de soort, de locatie van de originele verblijfplaats en de functie van de originele verblijfplaats. Daarbij kan mitigatie geschikt zijn voor meerdere soorten en functies. De mitigatiefactor verschilt per broedvogel. De mitigatiefactor houdt in dat voor iedere verblijfplaats die (tijdelijk) verloren gaat, een veelvoud aan alternatieven moet worden geboden. Voor huismus geldt bijvoorbeeld een standaard mitigatiefactor van 1:2, terwijl voor gierzwaluw een mitigatiefactor van 1:3 of 1:5 geldt. Mitigatie voor foerageer- en leefgebied betreft altijd maatwerk.

Voorzieningen en mitigatie voor vleermuizen en vogels zijn werkzaamheden die MIECON het vaakst uit voert. Echter, ook voor andere beschermde soorten, is mitigatie mogelijk. MIECON kent voort elke soort een maatwerk mitigerende oplossing. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Kunstmatige dassenburchten
  • Kunstmatige beverburchten
  • Natuurvriendelijke afrastering
  • Wildroosters
  • Faunatunnels
  • Marterhopen
  • Egelverblijfplaatsen
  • etc.

Heeft u andere beschermde soorten binnen uw ruimtelijke ontwikkeling waar mitigerende maatregelen voor moeten worden genomen? Neem direct contact met ons op voor de mogelijkheden.

Scroll naar boven