X
  • Geen producten in de lijst

Diensten

Onze diensten vormen de schakel tussen bouwkunde en ecologie. BREEAM certificering voor een duurzaam gebouwde omgeving. Mitigatieadviezen en -plannen bij ruimtelijke ingrepen. Onderzoek, innovatie en productontwikkeling mitigatie, ontmoedigen van gebouwen voor beschermde soorten

Diensten

Mitigerende diensten als schakel tussen bouwkunde en ecologie

De mitigerende diensten van MIECON vormen de schakel tussen bouwkunde en ecologie. Ze zorgen voor behoud van ecologische, landschappelijke en bouwkundige functionaliteit bij ruimtelijke ingrepen. Hierbij zoekt MIECON altijd de juiste balans tussen bouwkundige wensen, de ecologische functionaliteit en het uiterlijk van mitigerende maatregelen en voorzieningen.

Alle mitigerende diensten van MIECON zijn erop gericht om natuurbescherming op een toepasbare manier te implementeren bij ruimtelijke ingrepen. Onze opdrachtgevers bestaan uit woningbouwcoörperaties, ontwikkelaars, aannemers, architecten, overheden, natuurorganisaties, onderzoeksinstituten, adviesbureaus en particulieren. Onze diensten vormen dus de schakel tussen de bouwkunde en ecologie.

Wat bieden wij?

MIECON biedt zowel diensten als producten aan, vaak in combinatie met elkaar. Om de schakel tussen de ecologische, landschappelijke en bouwkundige functionaliteit te kunnen bieden, ontzorgt MIECON klanten volledig op het gebied van mitigatie. In het linker menu  is een overzicht van de meest voorkomende werkzaamheden van MIECON weergegeven. MIECON voert deze werkzaamheden ook graag voor u uit! Voor meer informatie over deze diensten of een offerte kunt u contact opnemen met ons. Ook wanneer het werkzaamheden, oplossingen of voorzieningen betreffen die niet in de naaststaande lijst zijn weergegeven.

Voor een overzicht van onze producten, verwijzen wij u naar onze productinformatie en webshop. 

MIECON heeft zowel uitgebreide bouwkundige als ecologische kennis in huis, waardoor geen vraagstuk te ingewikkeld is. Hierdoor is MIECON gespecialiseerd in maatwerk mitigatievoorzieningen, waarbij zowel rekening wordt gehouden met de bouwkundige als met de ecologische aspecten. Voor iedere uitdaging is een oplossing en wordt gezocht naar de juiste balans tussen bouwkundige voorwaarden, ecologische functionaliteit voor de soorten en het uiterlijk van de voorzieningen. Vanwege de jarenlange ervaring heeft MIECON voor de meeste vraagstukken wel een oplossing bedacht. MIECON vormt danook de schakel tussen bouwkunde en ecologie.

De invulling van onze ecologische en bouwkundige diensten worden sterk bepaald door wetgeving en beleid. Binnen de soortenbescherming wordt onderscheid gemaakt tussen internationaal beschermde soorten (voortkomend uit Europese wetgeving), nationaal beschermde soorten (voortkomend uit Nederlandse wetgeving en provinciaal beleid) en vrijgestelde soorten (soorten die vallen onder de zorgplicht). Aangezien de  de verantwoordelijkheid voor het naleven van de natuurwetgeving (nu Wet natuurbescherming, vanaf 1 januari 2024 Omgevingswet) is neergelegd bij de Gedeputeerde Staten, oftewel de provincies, kunnen de lijsten van nationaal en vrijgestelde beschermde soorten per provincie verschillen. Ook kunnen mitigerende eisen en eisen ter invulling van de zorgplicht per provincie verschillen.

MIECON is rederlijkerwijs op de hoogte van provinciale verschillen en past, indien noodzakelijk, haar werkmethode daarop aan. 

Meer informatie over wetgeving en beleid.

Ook wanneer be benodigde oplossing of dienst nog niet aanwezig is, is MIECON in staat nieuwe innovatieve mitigerende oplossingen te bedenken, uit te werken en toe te passen. Daarbij wordt geluisterd naar de wensen van de klant: het is zowel mogelijk om voorzieningen te leveren, te begeleiden bij de toepassing van mitigatie als het uitvoeren van alle werkzaamheden (bijvoorbeeld het inbouwen van de voorzieningen). Tevens voor de meer standaard oplossingen kunt u terecht bij MIECON. Hiervoor werkt MIECON samen met vaste leveranciers. Ook in begeleiding en scholing over de toepassing en gebruik van mitigerende maatregelen kan MIECON voorzien. Neem contact met ons op om te vragen naar de mogelijkheden.

In het verlengde van mitigerende maatregelen voert MIECON ook werkzaamheden uit die effecten op beschermde soorten voorkomen. Deze werkzaamheden komen voort uit voorschriften van ontheffingen Wet natuurbescherming of worden uitgevoerd in het kader van de zorgplicht. Dit wordt ontmoediging, ongeschikt maken of natuurvrij maken genoemd.

Vanwege het grote aantal renovatie- en verduurzamingswerkzaamheden heeft de meeste ontmoediging betrekking op gebouwbewonende soorten die veel voorkomen in de stad, namelijk vleermuizen, huismus, gierzwaluw en algemene broedvogels. Het (tijdelijk) ontmoedigen van (delen van) natuurgebieden (Natura 2000- en NNN-gebieden), randzones en groene terreinen voor soorten is ook mogelijk. Ontmoedigsmethoden betreffen dan bijvoorbeeld het dichtzetten van (bij)gebouwen, plaatsen van amfibieën- en reptielenschermen en het wegvangen en verjagen van waterdieren. Ook hier kan MIECON in alle benodigde voorzorgsmaatregelen voorzien. Neem contact met ons op om te vragen naar de mogelijkheden.

Scroll naar boven