X
  • Geen producten in de lijst

Mitigatie en ecologie

Expertise

Mitigatie en ecologie

MIECON is de specialist in mitigerende maatregelen. Mitigatie is dan ook een specialistisch vakgebied binnen de ecologie en een eigen expertise, waarbij kennis van mitigerende maatregelen, bouwkunde, ecologie en wetgeving en beleid noodzakelijk is. Hierbij is geen vraagstuk of uitdaging te ingewikkeld of te groot!

Soortenkennis

Voor het aanbieden, ontwerpen en bouwen van functionele mitigatie is soortenkennis noodzakelijk. Aangezien MIECON mitigatie aanbiedt voor alle beschermde soorten, bezit MIECON ook over soortenkennis van alle soortgroepen. Ook heeft MIECON een netwerk van ecologisch deskundigen waarbij, indien noodzakelijk, informatie over beschermde soorten kan worden ingewonnen.

Wat is mitigatie?

Mitigatie is een wettelijke term en heeft betrekking op het tegengaan, matigen, verzachten of verminderen van effecten op beschermde flora en fauna. Het uiteindelijke doel is dat de mitigerende maatregelen ervoor zorgen dat ook na aantasting van gebied het leefgebied en de ecologische functionaliteit behouden blijft.

Binnen de mitigatie wordt onderscheid gemaakt tussen vier categorieën:

  • Tijdelijke mitigatie
  • Definitieve mitigatie
  • Ontmoedigingsmaatregelen
  • Overmitigatie of groene plus

Aan welke voorwaarden de mitigatie moet voldoen is soort specifiek en afhankelijk van welke nestplaatsen, verblijfplaatsen of (functies van) een leefgebied dat wordt aangetast door de werkzaamheden, maar ook van beleid en regelgeving. Mitigerende maatregelen zijn daarom altijd soort-, project- en locatiespecifiek. MIECON kan voorzien in alle soorten mitigatie.

Belang van mitigerende maatregelen

Mitigerende maatregelen voorkomen en/of verminderen de negatieve effecten op beschermde soorten. Ze hebben vaak betrekking op de verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming. Pas wanneer voldoende en effectieve mitigerende maatregelen zijn getroffen, kunnen ontwikkelingen die effect hebben op beschermde flora en fauna doorgang vinden. Voorbeelden van ontwikkelingen die effect kunnen hebben op beschermde flora en fauna zijn: renovatiewerkzaamheden, verduurzamingswerkzaamheden, bomenkap, sloop- en nieuwbouw en herinrichting van terreinen.

Faunascherm

Ontmoediging

Insectenhotel

Faunatoren

De werking van mitigatievoorzieningen is gebonden aan de ecologie van beschermde soorten. Elke soort heeft namelijk zijn eigen voorkeuren, locaties en specialisaties. Oftewel de ene vogel of vleermuis is de andere niet. Hierop worden de mitigatieadviezen afgestemd.

Wat vaak wordt vergeten, is dat de werking van mitigatievoorzieningen ook afhankelijk is van de toepassingsmogelijkheden en haalbaarheid bij de realisatie. Het toetsen van de toepassingsmogelijkheden en haalbaarheid van mitigatievoorzieningen vereist bouwkundige kennis. Deze bouwkundige kennis vormt daarom de basis van alle mitigatievoorzieningen en -adviezen van MIECON. Ook gaan wij graag het gesprek aan met de uitvoerende partijen, zoals de aannemers, om te vragen welke mogelijkheden er zijn.

Mitigerende maatregelen zijn noodzakelijk wanneer tijdens de uitvoering van werkzaamheden het voortbestaan van beschermde flora en fauna in het geding komt. Hierbij gaat het vaak om een (tijdelijk) verlies van verblijf- en nestplaatsen, maar ook verstoring of het verlies van leefgebied kunnen redenen zijn voor de realisatie van mitigerende maatregelen. Wanneer het voortbestaan van beschermde soorten in het geding komt, is altijd een ontheffing Wet natuurbescherming noodzakelijk. Voordat de ontheffing Wet natuurbescherming wordt verleend, moet een activiteitenplan worden opgesteld waarin de beoogde mitigerende maatregelen staan uitgewerkt. Pas na toetsing en goedkeuring van het bevoegd gezag, kunnen mitigerende maatregelen worden uitgevoerd. De voorwaarden waaraan de mitigerende maatregelen moeten voldoen, staan opgenomen in de ontheffing Wet natuurbescherming.

Scroll naar boven