X
  • Geen producten in de lijst

Grondgebonden zoogdieren

Ecologie en mitigatie van grondgebonden zoogdieren

Expertise

Ecologie en wetgeving grondgebonden zoogdieren

MIECON heeft ecologische deskundigheid over de ecologie en mitigatie van grondgebonden zoogdieren. Wij bieden daarom verschillende diensten en producten aan die invulling geven aan de ecologie van en mitigatie voor grondgebonden zoogdieren.

In Nederland zijn alle grondgebonden zoogdieren beschermd onder de Omgevingswet. Het beschermingsregiem is wel verschillend: zo is de bever internationaal beschermd (habitatrichtlijnsoort) en is de eekhoorn nationaal beschermd. Daarnaast kennen de meeste provincies een vrijstelling voor diverse grondgebonden zoogdieren, zoals algemene (spits)muizen. Wel zijn er de laatste tijd veel provinciale ontwikkelingen bij de bescherming van grondgebonden zoogdieren, waardoor de lijst van nationaal beschermde soorten per provincie enorm te verschillen, bijvoorbeeld: alleen binnen provincie Overijssel is de egel nationaal beschermd en is alleen in de provincie Noord-Brabant het zwijn vrijgesteld.

Ecologie en leefgebieden grondgebonden zoogdieren

Grondgebonden zoogdieren komen in een diversiteit van leefomgevingen. In de stad komt met name de steenmarter voor. In randen van steden en groenere dorpen worden ook kleine marterachtigen, boommarter en eekhoorn waargenomen. De overige beschermde grondgebonden zoogdieren, zoals internationaal beschermde muizensoorten, bever of wolf, komen voor in het buitengebied en natuurgebieden (Natura 2000- en NNN-gebieden). Voor meer inhoudelijke kennis over de ecologie, waaronder het voorkomen, de leefwijze en het habitat waarin de verschillende grondgebonden zoogdieren voorkomen, wordt verwezen naar de Zoogdiervereniging.

Mitigatie voor grondgebonden zoogdieren

De mitigerende maatregelen die getroffen kunnen worden voor grondgebonden zoogdieren zijn zeer divers. Het is mogelijk om verblijfplaatsen te realiseren, zoals het realiseren van nestkasten voor marters en kunstmatige dassenburchten, als het behouden en inrichten van leefgebieden, zoals het realiseren van marterhopen, het geschikt maken van bijgebouwen en het realiseren van corridors. Ook ten behoeve van veilige verplaatsing van dieren langs wegen kunnen tunnels gemaakt worden. De exacte invulling van deze werkzaamheden is project, locatie en soort afhankelijk. MIECON is gespecialiseerd in de realisatie van deze mitigerende oplossingen en onderzoekt en adviseert graag over de mogelijkheden binnen projecten.

Plaagdieren grondgebonden zoogdieren

Ondanks dat de meeste grondgebonden zoogdieren beschermd zijn onder de Wet natuurbescherming, kunnen enkele soorten, zoals de steenmarter, plaagdieren zijn. In het verlengde van mitigatie van grondgebonden zoogdieren voert MIECON ook ontmoedigingswerkzaamheden uit (ook wel ongeschikt maken of natuurvrij maken genoemd) ter voorkomen van het verstoren, beschadigen, verwonden en doden van dieren en ten behoeve van het verjagen van plaagdieren. Hiervoor heeft MIECON een eigen methode en materialen ontwikkeld. De exacte invulling van de ontmoedigingswerkzaamheden zijn echter altijd afhankelijk van de voorschriften uit de vergunning.

Scroll naar boven