X
  • Geen producten in de lijst

Insecten

Ecologie en mitigatie van insecten

Expertise

Ecologie en wetgeving insecten

MIECON heeft ecologische deskundigheid over de ecologie en mitigatie van grondgebonden zoogdieren. Wij bieden daarom verschillende diensten en producten aan die invulling geven aan de ecologie van en mitigatie voor insecten.

De soortgroep insecten is veruit de grootste soortgroep binnen de ecologie. Alleen in Nederland zijn er al zo’n 20.000 soorten. Slechts een zeer beperkt aantal van deze soorten is beschermd onder de Omgevingswet. Over het algemeen betreffen dit allen insectensoorten die sterk gebonden zijn aan het buitengebied en bijzondere landschappen en habitattypen. Slechts enkele soorten kunnen potentieel voorkomen in stedelijk gebied. Voor meer inhoudelijke kennis over de ecologie van de soorten, waaronder het voorkomen, de leefwijze en habitat van insecten in Nederland, verwijzen wij naar Stichting EIS en de Vlinderstichting.

Mitigatie insecten

Mitigerende maatregelen voor beschermde insectensoorten betreft altijd maatwerk en is afhankelijk van de te mitigeren soort, het projectgebied en de omliggende habitats. MIECON kan voorzien in alle gewenste maatregelen voor beschermde insectensoorten.

Ondanks dat veel insectensoorten niet beschermd zijn onder de Omgevingswet, worden er momenteel veel maatregelen genomen voor algemenere insectensoorten. De oorzaak hiervan is de grootschalige afname en sterfte van insecten wereldwijd en in Nederland. Daarbij wordt het geschikt maken van gebieden voor een diversiteit van insecten ingezet bij de BREEAM-certificering. Ook in deze algemenere maatregelen om een diversiteit aan insectensoorten te bevorderen kan MIECON voorzien.

Scroll naar boven