X
  • Geen producten in de lijst

Visuele inspecties en sporenonderzoek

Torens en tillen als mitigatie voor beschermde soorten, visuele inspectie en sporenonderzoek naar beschermde soorten.

Diensten

Visuele inspectie en sporenonderzoek

Een visuele inspectie en sporenonderzoek naar beschermde soorten is een nader onderzoek met behulp van endoscopie. Dit type onderzoek wordt voornamelijk toegepast bij (bij)gebouwen, bomen en kunstwerken. De methode wordt ingezet als aanvulling op een quick scan of nader onderzoek. Ook kan het worden toegepast ter vervanging van een nader onderzoek naar beschermde soorten. MIECON heeft deze onderzoeksmethode (mede) ontwikkeld op basis van jarenlange ervaring met het ontmoedigen van gebouwen, het inspecteren van boomholtes en het realiseren van alternatieve verblijfplaatsen voor beschermde soorten.

Voor een offerte voor het laten uitvoeren van een sporenonderzoek kunt u direct contact met ons opnemen.

Werkwijze visuele inspectie en sporenonderzoek

Tijdens een visuele inspectie wordt een te inspecteren object (vaak een gebouw of boom), met een endoscoop en zaklamp van dichtbij onderzocht op de aanwezigheid van sporen van beschermde soorten. De te inspecteren ruimtes in een object zijn op te delen in spleetvormige ruimtes (bijvoorbeeld een spouw) en hollere ruimtes (bijvoorbeeld een zolder). Het type ruimte dat geïnspecteerd moet worden is bepalend voor de soortenverwachting en werkmethode. De sporen bestaan vaak uit uitwerpselen, vet- en veegsporen en nestmateriaal. Ook is het mogelijk om tijdens de inspectie dieren waar te nemen. Hierbij is de inzet van groot materieel vaak noodzakelijk. 

Voor en nadelen visuele inspectie en sporenonderzoek naar beschermde soorten

Net zoals iedere onderzoeksmethode heeft de visuele inspectie en sporenonderzoek voor- en nadelen. Onderstaand zijn de voor en nadelen van de visuele inspectie opgesomd. 

De visuele inspectie en sporenonderzoek kent vele voordelen. Het onderzoek kan jaarrond worden uitgevoerd en neemt maar enkele dagen in beslag. Verder kan het onderzoek relatief goedkoop worden opgeschaald, waardoor hele wijken onderzocht kunnen worden. Verder wordt er bij een visuele inspectie en sporenonderzoek echt gekeken naar het gebruik van een object door beschermde soorten. Hierdoor is het onderzoek preciezer dan andere onderzoeksmethodes. Over de voordelen van de onderzoeksmethode, heeft MIECON mede gepubliceerd in de VLEN-nieuwsbrief.

De onderzoeksmethode wordt nog niet altijd als voldoende grondslag beoordeeld door bevoegde gezagen voor een vergunning Omgevingswet. Wanneer tijdens het onderzoek beschermde soorten worden aangetroffen, kan het daarom alsnog noodzakelijk om aanvullend onderzoek te doen conform de soorteninventarisatieprotocollen van de NGB of de Kennisdocumenten van BIJ12. Dit betreffen ook de gangbare onderzoeksprotocollen waarop vergunningen worden verleend. Welk aanvullend onderzoek noodzakelijk is, is afhankelijk van het object, de aangetroffen soort en functies.

Wanneer tijdens een visuele inspectie en sporenonderzoek het gebruik van een object door beschermde soorten kan worden uitgesloten, geldt dit daarentegen wel als bewijs dat de Omgevingswet niet wordt overtreden bij de uitvoering van een ruimtelijke ingreep

MIECON voert momenteel diverse gesprekken met beleidsmakers en ecologisch deskundigen om een draagvlak te creëren voor de methode van de visuele inspectie en sporenonderzoek. Daarbij is MIECON bezig met het ontwikkelen van een protocol en toetsingskader waarmee de kwaliteit en integriteit van het onderzoek getoetst kan worden.

Overige informatie visuele inspectie en sporenonderzoek naar beschermde soorten

Onderzoek naar beschermde soorten in objecten door middel van visuele inspectie en sporenonderzoek is in Nederland niet gebruikelijk. De methode wordt al wel lange tijd kleinschalig toegepast, voornamelijk in de vrijwillige natuurbescherming, maar het grootschalig toepassen van deze methode is relatief nieuw.

MIECON voert sinds de oprichting van het bedrijf een grote diversiteit aan mitigerende werkzaamheden uit. Hierbij zijn veel objecten en mitigatie van heel dichtbij bekeken. In de jaren is daarom veel kennis opgedaan over sporen en het gebruik van objecten door beschermde soorten. Ook heeft MIECON kennis opgedaan over welke bouwkundige elementen belangrijk zijn voor beschermde soorten. Op basis van deze jarenlange ervaring heeft MIECON een onderzoeksmethode ontwikkeld waarbij het mogelijk is om objecten op grote schaal visueel te inspecteren en te onderzoek op de aanwezigheid van sporen. Vervolgens kan MIECON op basis van deze sporen verblijfplaatsen van beschermde soorten vast te stellen. 

De toepassingsmogelijkheden van een visuele inspectie en sporenonderzoek naar beschermde soorten is afhankelijk van het doel en de inspecteerbaarheid van het te inspecteren object. Bij dit onderzoek worden objecten van zeer dichtbij en tot in elk detail bekeken. Dit in tegenstelling tot andere onderzoeksmethodes, zoals het vleermuisprotocol.

De onderzoeksmethode is in basis toepasbaar op ieder object, maar de bereikbaarheid is wel bepalend voor de inspecteerbaarheid. De inspecteerbaarheid wordt beïnvloed door de nabijheid van gebouwen, verkeer en bomen. Verder zijn luwtes, lagen en hoeken in en rondom een object bepalend. Voor een kwalitatief goed onderzoek is het daarom belangrijk dat alle delen van het te inspecteren object met groot materieel of ladder bereikbaar zijn.

De visuele inspectie en sporenonderzoek van MIECON is een unieke methode en kan alleen door de specialisten van of opgeleid door MIECON worden uitgevoerd. De medewerkers van MIECON voldoen aan de definities van ter zake kundigen zoals voorgeschreven door bevoegde gezagen.

Alle deskundigen binnen MIECON hebben ervaring met het deskundig ontmoedigen van objecten, kennis over het gedrag en de ecologie van beschermde soorten (waaronder vleermuizen, huismus, gierzwaluw, marterachtigen en uilen) en ervaring met het uitvoeren van visuele inspecties en sporenonderzoek. Daarnaast bezitten alle deskundige binnen MIECON over bouwkundige kennis, zodat de geschiktheid en het gebruik van objecten door beschermde soorten beoordeeld kan worden. 

Een visuele inspectie en sporenonderzoek wordt jaarrond uitgevoerd en neemt vaak één of enkele dagen in beslag. Het analyseren van het DNA duurt daarentegen enkele weken. Nadat het onderzoek is uitgevoerd worden de bevindingen gerapporteerd. De rapportage wordt, afhankelijk van de opdracht en afspraken met de opdrachtgever, opgeleverd met of zonder de resultaten van het DNA onderzoek.

Scroll naar boven